Design a site like this with WordPress.com
Get started

KUASA DAN PERANAN MAJLIS VETERAN KEBANGSAAN MEGIKUT AKTA VETERAN 2012

Ahli-Ahli MVK untuk 2019/2021

MAJLIS VETERAN KEBANGSAAN

Rujuk Seksyen-Seksyen: 3, 4, 5 dan 6 Akta Veteran 2012

KEANGGOTAAN MAJLIS VETERAN KEBANGSAAN
(Seksyen 3(2))

Majlis hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:

(a) MENHAN – Pengerusi;

(b) KSU KEMENTAH – Timbalan Pengerusi;

(c) KP JHEV ATM – Setiausaha;

(d) AKSPA Markas ATM; dan

(e) tidak lebih daripada lima orang, sekurang-kurangnya dua orang daripada mereka ialah veteran, yang mempunyai pengalaman, pengetahuan atau kepakaran dalam perkara yang berhubungan dengan hal ehwal veteran yang hendaklah dilantik oleh Menteri.

BERAPA LAMA KAH VETERAN YANG DI LANTIK DI BAWAH SEKSYEN 3(2)(e) BOLEH MEMEGANG JAWATAN DI MVK? (Lihat seksyen 3(3))

Dia boleh memegang jawatan selama tempoh yang tidak melebihi dua tahun dan layak untuk dilantik semula bagi tempoh yang tidak melebihi dua penggal berturut-turut, melainkan jika dia terlebih dahulu meletakkan atau mengosongkan jawatannya atau pelantikannya terlebih dahulu dibatalkan.

APAKAH FUNGSI MAJLIS VETERAN KEBANGSAAN?
(Lihat Seksyen 4(1))

(a)merumuskan dasar utama dan pelan tindakan yang berhubungan dengan hal ehwal veteran;

(b) menyelia pelaksanaan dasar dan pelan tindakan yang berhubungan dengan hal ehwal veteran;

(c) menyelaraskan dan memantau pelaksanaan dasar dan pelan tindakan yang berhubungan dengan veteran dengan kementerian, agensi, badan atau organisasi kerajaan yang berkaitan dan sektor swasta;

(d) menasihatkan dan membuat syor mengenai pembuatan mana-mana perundangan atau pindaan mana-mana perundangan sedia ada supaya dapat menjamin kebajikan dan kepentingan veteran;

(e) menasihatkan Kerajaan mengenai isu hal ehwal veteran termasuklah perkembangan di peringkat antarabangsa;

(f) menjadi badan pemantau bagi semua persatuan veteran di Malaysia; dan

(g) melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.

APAKAH KUASA DAN KEISTIMEWAAN AHLI MVK?
(Lihat Seksyen 4(2), 4(3),5 dan 6)

 • MVK hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan semua perkara yang suai manfaat atau semunasabahnya perlu bagi, atau berkaitan dengan, pelaksanaan fungsinya.
 • MVK hendaklah mengawal selia prosidingnya sendiri.
 • Anggota MVK yang dilantik dalam subseksyen 3(2) boleh dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.
 • MVK hendaklah dibantu oleh JHEV dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah Akta Veteran 2012.

APAKAH KUASA DAN KEISTIMEWAAN AHLI MVK?
(Lihat Seksyen 4(2), 4(3),5 dan 6)

 • MVK hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan semua perkara yang suai manfaat atau semunasabahnya perlu bagi, atau berkaitan dengan, pelaksanaan fungsinya.
 • MVK hendaklah mengawal selia prosidingnya sendiri.
 • Anggota MVK yang dilantik dalam subseksyen 3(2) boleh dibayar apa-apa elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri.
 • MVK hendaklah dibantu oleh JHEV dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah Akta Veteran 2012.

KUASA MENTERI UNTUK MEMBUAT PERATURAN
(Lihat Seksyen 24)

Menteri setelah berunding dengan MVK boleh membuat apa-apa peraturan-peraturan yang sesuai. Menteri juga boleh menetapkan:

 • Tanggongjawab Pendaftar
 • Bentuk Pendaftaran dibuat dan di simpan
 • Cara dan bentuk borang pendaftaran
 • Bentuk perakuan dan dokumen yang di kehendaki
 • Tatacara penyelesaian dalaman yang di kehendaki.
 • Tatacara rayuan oleh persatuan
 • Perkara yang berkaitan peruntukan bantuan kebajikan dan perubatan veteran
 • Apa-apa perkara lain yang di kehendaki oleh akta ini.

Siapakah Pendaftar, Setiausaha MVK dan Ketua Pengarah JHEV?

Ketiga-tiga jawatan ini di sandang oleh orang yang sama:

KP JHEV – Seksyen 3(2)

Setiausaha MVK – Seksyen 3(2)

Pendaftar – Seksyen 7

MENYELESAIKAN PERTIKAIAN DALAMAN
(Lihat Seksyen 21 DAN 22)

 • Jika ada pertikaian antara ahli atau AJK, hendaklah selesaikan mengikut tatacara dalaman.
 • Menteri boleh atas nasihat Pendaftar menyuruh persatuan yang dalam pertikaian merujuk kepadanya untuk penyelesaian.
 • Keputusan menteri adalah mutamad tetapi menteri boleh juga minta nasihat MVK atau JK yang di tubuhkan untuk beliau buat keputusan.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: